ReadyPlanet.com
dot
dot
มันสำปะหลัง
dot
bulletบทความ การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง
bulletโครงการปลูกมันสำปะหลังสะอาดเพื่อการขยายพันธุ์
bulletสารแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
bulletสายพันธุ์มันสำปะหลัง และการจำแนกชนิดพันธุ์
dot
การป้องกันอย่างยั่งยืน
dot
bulletการใส่ปุ๋ยและชนิดปุ๋ย
bulletการเก็บเกี่ยว
dot
Newsletter

dot
bullet
bulletอบรมการปลูกมันสำปะหลังตามหลักวิชาการ การผลิตมันเส้นสะอาดชุมชนเพื่อการค้า รุ่นที่ 19 (26-27 มี.ค 2559


เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง


ภาพกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

  ภาพกิจกรรมข่าวการให้ความรู้เกษตรผู้ปลูกมันมันสำปะสำหลัง

โดย อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์

ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง (แห่งประเทศไทย) จ.กาญจนบุรี

 

 งานวันรณรงค์การปล่อยแมลงช้างปีใสเพื่อควบคุมและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

20 มิถุนายน 2553

ณ โรงเรียนชุมชนเมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานมอบแมลงช้างปีกใสให้เกษตรกร จ.อทัยธานี

นายชูชีพ วรรธนะเพียร เกษตรจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน

อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ บรรยายให้ความรู้กับเกษตรกร

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.อุทัยธานี เข้ารับฟังการบรรยาย

ทีปรึกษารัฐมนตรีฯ นายนพดล พลเสน มอบแมลงช้างปีกใสให้ผู้นำเกษตรกรแต่ละอำเภอ

.......................

งานวันรณรงค์ควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

8 เมษายน 2553

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง  จัดโดย นายไพรัช หวังดี เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ บรรยายให้ความรู้กับเกษตรกร  นักศึกษา  และผู้ประกอบการ

   

ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย

 ศูนย์ชีวินทรีย์ ม.เกษตรศาสตร์ กพส. ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยชีววิธี 

......................

งานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

25 มิถุนายน 2553

ห้องประชุมเทศบาล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  โดย อ.บ.ต หนองปลาไหล

 

  
 

 อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ บรรยายให้ความรู้

    

เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้ารับฟังการบรรยแน่นห้องประชุม

........................

23 มกราคม 2553 

งานรณรงค์ป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง (วันดีเดย์) บ้านหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ดำเนินการจัดอบรมโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 

นายประหยัด ยะคะนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน

นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอบ้านไร่กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน

   

อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ บรรยาย

   

อ.สรรเสริญ แนะนำการใช้สารเคมีและการเด็ดยอดที่มีกลุ่มเพลี้ยแป้งก่อนพ่นสาร

-----------------------------------------

12 มกราคม 2553

นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ อ.เลาขวัญ

   

อ.สรรเสริญ อธิบายชนิดและความรุนแรงของเพลี้ยแป้ง

 

อ.สรรเสริญ และ นายไชยฤกษ์ จันทร์วัฒน์ศิริ เปรียบเทียบเพลี้ยแป้งจากมันและอ้อย

------------------------------------------

27 ธันวาคม 2552

งานมอบเงินช่วยเหลือ(กษ.04)แก่ผู้ประสบการระบาดเพลี้ยแป้ง อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี

ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

ว่าที่รต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

   

(ซ้าย) เกษตรกรเข้ารับเงินช่วยเหลือ  (ขวา)   รองผู้ว่าและคณะลงพื้นที่

--------------------------------------

8 พฤษจิกายน 2552

งานรณรงค์ป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เทศบาลตำบลหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี

ดำเนินการโดย นายกเทศบาลตำบลหนองฝ้าย และสำนักงานเกษตรจังหวัด

 

ดร.ศุภกิจ เมฆธน และ อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ ร่วมกันบรรยาย

------------------------------------

19 มิถุนายน 2552

วันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ที่ว่าการ อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี

พื้นที่ปลูก อ.เลาขวัญ 120,000 ไร่เศษ พื้นที่ระบาด 100%

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน

     

เกษตรที่รับการระบาดลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายโดย อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์

   

ศบพ.สุพรรณบุรี ร่วมบรรยายและสนับสนุนเชื้อราบิวเวอเรียแจกให้เกษตรกร

 ต่อมาได้มีการประชุมส่วนจังหวัดและได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือ จากท่านผุ้ว่าฯเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 11 ล้านบาท

-----------------------------------

การประชุมหามาตรการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและการเยียวยาเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

23 กันยายน 2552

โดย รองผู้ว่าฯ ว่าที รต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ เป็นประธาน

   

อ.สรรเสริญ บรรยายความรุนแรงของการระบาด และแนวทางการช่วยเหลือให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณา

วันนี้เป็นวันที่ท่านรองผู้ว่าฯเห็นชอบ ให้เร่งจัดการสำรวจพื้นที่ระบาดทั้งหมด ต่อมาท่านผู้ว่าฯจึงอนุมัติ กษ. 04

------------------------------------------

 

การรณรงค์ให้ความรู้ความรุนแรงของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง จ.กาญจนบุรี

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และภาคเอกชน(ผู้ประกอบการลานมัน) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

อ.เมือง อ.พนมทวน อ.ไทรโยค อ.ห้วยกระเจา อ.บ่อพลอย อ.เลาขวัญ อ.หนองปรือ

14 ตุลาคม 2552

สถานที่ :  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อเมือง

นายมนตรีเชื้อใจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร กล่าววัตถุประสงค์แก่ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

   

รศ.ดร มณจันทร์ เมฆธน และ อ.สรรเสริญสุนทรทยาภิรมย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกษตรกร

----------------------------------------------

16 ตุลาคม 2552

สถานที่ :  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อ.ไทรโยค

อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ บรรยาย

   

นายวันชัย วิริยาทรพันธ์ ผู้ประกอบการลานมันร่วมบรรยาย เกษตรกรเข้ารับฟังเต็มห้องประชุม

--------------------------------------

อุทัยธานี 2552

26 มีนาคม 2552

การบรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องภัยการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

จัดโดย บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด อ.บ้านไร่ อุทัยธานี

สถานที่  ห้องประชุมสำนักงาน อ.บ้านไร่

 

อ.สรรเสริญ และ ผู้เชี่ยวชาญพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ร่วมกันบรรยาย

--------------------------------------

29 พ.ค 2552

อ.บ้านไร่

อบรมเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดอุทัยธานีเรื่องแนวทางการป้องกันเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในพื้นที่

สถานที่  ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.หนองฉาง

 

อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ บรรยาย

 จัดอบรมโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

-------------------------------------

15 มิถุนายน 2552

อ.ลานสัก

โครงการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง)

สถานที่  โรงเรียนลานสักวิทยา อ.ลานสัก  โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

 

นายอำเภอลานสัก กล่าววัตถุประสงค์

   

อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ บรรยาย เกษตรกรเข้ารับฟัง กว่า 700 คน

------------------------------------

23 มิถุนายน 2552

โครงการส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง) ที่ว่าการ อ.ห้วยคต จ.อทัยธานี

โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

สส.อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ เป็นประธาน

   

คุณรุ่งสุรีย์หัวหน้าส่วนส่งเสริมกล่าววัตถุประสงค์  อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ บรรยาย

---------------------------------

24 มิถุนายน 2552

 

 

โครงการส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง) ที่ว่าการ อ.สว่างอารมณ์ จ.อทัยธานี

   

นายอำเภอสว่างอารมณ์ เป็นประธาน อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ บรรยาย

-------------------------------

3 กรกฏาคม 2552

โครงการส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง) ที่ว่าการ อ.บ้านไร่ จ.อทัยธานี

จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนโดย บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด

 

เช้าที่ทำการอำเภอบ้านไร้ 650 คน

 

บ่ายที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา หัวช้าง อ.บ้านไร่

------------------------------

ป้ายรณรงค์ขนาดใหญ่ของบริษัทโชคชัยสตาร์ช อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี

ขอขอบคุณ

คุณสุระศักดิ์ แสงศิริพงษ์พันธ์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด และ กลุ่มบริษัทในเครือ Kengseng group

ที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและพาหะนะในการให้ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ ทุกจังหวัดใกล้เคียง ในภาคตะวันตก

อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์

----------------------------------------

 

 

 ภาพกิจกรรมพัฒนาความรู้เกษตรกร

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง(แห่งประเทศไทย) จังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ : เลขที่ 340 หมู่ที่ 7 บ้านพุประดู่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ : 71190 เบอร์โทร : 034-670-026 081-009-3883 084-340-2343 อีเมล : sansern1551@windowslive.com เว็บไซต์ : www.cassava-devlp-center.com