ReadyPlanet.com
dot
dot
มันสำปะหลัง
dot
bulletบทความ การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง
bulletโครงการปลูกมันสำปะหลังสะอาดเพื่อการขยายพันธุ์
bulletสารแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
bulletสายพันธุ์มันสำปะหลัง และการจำแนกชนิดพันธุ์
dot
การป้องกันอย่างยั่งยืน
dot
bulletการใส่ปุ๋ยและชนิดปุ๋ย
bulletการเก็บเกี่ยว
dot
Newsletter

dot
bullet
bulletอบรมการปลูกมันสำปะหลังตามหลักวิชาการ การผลิตมันเส้นสะอาดชุมชนเพื่อการค้า รุ่นที่ 19 (26-27 มี.ค 2559


เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง


แนวทางและนโยบาย
         
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง (แห่งประเทศไทย)  จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

หลักการและเหตุผลการก่อตั้ง

      สืบเนื่องจาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน  ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังลดลงไม่น้อยกว่า  30%  เกษตรกรยังขาดท่อนพันธุ์สำหรับปลูกในปีต่อไป และยังต้องมีการลงทุนในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจากที่เคยปฏิบัติในการปลูกมันสำปะหลัง  การถ่ายทอดเทคโนโลยีของภาครัฐยังถึงเกษตรกรได้ไม่ทั่วถึง และมักไม่ค่อยทันต่อการแก้ไขปัญหา  ภาคเอกชนในภาคตะวันตกในเขตจังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท และนครสวรรค์  จึงได้วางแผนในการดำเนินการ ในการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินการด้านการผลิต และการค้ามันสำปะหลังกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และยังจะสามารถสนับสนุนเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มผลผลิตตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐได้ด้วย

วัตถุประสงค์

       1.   เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อย่างเหมาะสม

       2.   เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในการผลิตมันสำปะหลัง

       3.   เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังในระดับก้าวหน้า

หน้าที่

       1.   ประสานงานกับหน่วยงานที่มีงานวิจัย และงานส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง

       2.   พัฒนางานวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานวิจัย โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานนั้นๆกับศูนย์พัฒนาฯ

       3.   ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการพัฒนาสู่เกษตรกรผู้นำ เพื่อจัดทำเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้

       4.   ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในสื่อต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานของภาคเอกชนในภาคอื่นๆ

แนวทางดำเนินงาน

       1.   การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง คือ  กรมวิชาการเกษตร   กรมพัฒนาที่ดิน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา  ในด้านงานวิจัยที่สำเร็จแล้ว   เช่น  เรื่องพันธุ์มันสำปะหลัง  การใช้ทรัพยากรดินและการอนุรักษ์  การใช้ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  การเก็บเกี่ยว  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป    กรมส่งเสริมการเกษตร ในด้านการวางแผนการส่งเสริมการผลิต การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น การรวมกลุ่มเกษตรกร

       2.   พัฒนางานวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานวิจัย โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานนั้นๆกับศูนย์พัฒนาฯ  ดำเนินการในศูนย์พัฒนาฯ เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรผู้นำและเกษตรกรทั่วไป ในทุกเทคโนโลยีที่ได้รับมาใหม่จากหน่วยงานวิจัย

       3.   ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จาการพัฒนาสู่เกษตรกรผู้นำ โดยการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมเกษตรกร  และคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจและมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นของตนเองเพื่อทำแปลงขยายผลการพัฒนา และจัดทำเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรโดยรอบพื้นที่ศูนย์เครือข่ายต่อไป  โดยมีวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฯหรือหน่วยงานที่ดำเนินงานวิจัยโดยตรง

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง(แห่งประเทศไทย) จังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ : เลขที่ 340 หมู่ที่ 7 บ้านพุประดู่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ : 71190 เบอร์โทร : 034-670-026 081-009-3883 084-340-2343 อีเมล : sansern1551@windowslive.com เว็บไซต์ : www.cassava-devlp-center.com